วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กลุ่มผู้สูงวัยตัดสินการเลือกตั้ง

        ในการเลือกตั้งทั่วไปปี ๒๐๑๗ พลเมือง ๓๖% ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดจะมีวัยสูงกว่า ๖๐ ปี  รุ่นวัยต่ำกว่า ๓๐ ปีมีจำนวนเพียง ๑๕.๔% ของคะแนนเสียง  นอกจากนั้น ผู้มีวัยน้อยยังทำตัวอยู่ตรงขอบเสียเอง  ในการเลือกตั้งปี ๒๐๑๓ ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่ำที่สุด ได้แก่ กลุ่มผู้มีวัย ๒๑-๒๕ ปี ด้วยจำนวนเพียง ๖๐.๓ตรงกันข้าม กลุ่มผู้มีวัย ๖๒-๗๐ ปีไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุดด้วยจำนวน ๗๙.๘สำหรับ Wolfgang Gründinger นักรัฐศาสตร์และนักเขียน คำถามเรื่องอำนาจได้รับการตัดสินแล้ว  ผู้อยู่ตรงกลางของสังคมไม่ใช่ชนรุ่นเยาว์  หากแต่ผู้ที่เกิดในช่วงเบบีบูม ซึ่งกำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณในไม่ช้า  โดยกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของพรรคการเมืองใหญ่ ๆ  ขณะนี้ผู้เลือกตั้งเฉลี่ยมีวัย ๕๒ ปี  ซึ่งหมายความว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เลือกตั้งทั้งหมดมีวัยสูงกว่า ๕๐ ปี  จนกว่าจะถึงปี ๒๐๖๐ ค่าอายุเฉลี่ยนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น ๕๗ ปี  ซึ่งทำให้ส่งผลถึงนโยบายการเมืองด้วย 
ในการศึกษาทิศทางการเมืองของกลุ่มวิจัยการเลือกตั้ง(Wahlen) เกี่ยวกับความขัดแย้งทางสังคมที่สำคัญจากเดือนมกราคม ๒๐๑๖ ต่อคำถามที่ว่าหัวข้อใดได้รับการพิจารณาว่าสำคัญ ชนรุ่นสูงอายุไม่ได้แตกต่างจากชนรุ่นหลังมากนัก  หัวข้อที่สำคัญที่สุดโดยทิ้งห่างหัวข้ออื่นในกลุ่มผู้เลือกตั้งทั้งหมด ได้แก่ ชาวต่างชาติ/การปรับตัว/ผู้ลี้ภัย ตามมาด้วยความเอนเอียงทางสังคม การก่อการร้าย นโยบายบำนาญ ความผิดหวังทางการเมือง การศึกษาและอาชญากรรม  แต่ถ้าเจาะลึกลงไปก็จะพบความแตกต่างที่สำคัญ 

สถาบัน Civey ได้วิเคราะห์บางหัวข้อที่เป็นตัวตัดสินการเลือกตั้งเป็นพิเศษสำหรับหนังสือพิมพ์ “Welt”  ตามข้อมูล หัวข้อเกี่ยวกับผู้อพยพอยู่ในอันดับแรกสำหรับผู้มีวัย ๕๐-๖๔ ปี (๔๒%)  ระหว่างที่ผู้เลือกตั้งวัยต่ำกว่า ๓๐ ปีวิตกกังวลเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางสังคม (๔๖%)  การอพยพเพียง ๒๗ความกลัวการก่อการร้ายก็เพิ่มขึ้นตามวัยด้วย ส่วนกลุ่มอายุน้อยและอายุกลางคน สิ่งแวดล้อมสำคัญกว่าในกลุ่มสูงอายุ  ที่เด่นชัดที่สุด ได้แก่ ความแตกต่างในนโยบายบำนาญ  เพียง ๖.๓% ของกลุ่มผู้มีวัยต่ำกว่า ๓๐ ปีเห็นว่าระบบบำนาญทุกวันนี้ยุติธรรม  ตรงกันข้ามในกลุ่มผู้มีวัยสูงกว่า ๖๕ ปีมีจำนวนเกือบ ๒๘๔๓% ของผู้มีวัยน้อยและถึงกับ ๕๓% ของผู้มีวัย ๓๐-๓๙ ปีเห็นว่าระบบบำนาญให้ประโยชน์กับชนรุ่นสูงอายุ  ตรงกันข้าม ผู้มีวัยสูงกว่า ๖๕ ปีเพียง ๒๗% รู้สึกว่าตนเองได้รับเอกสิทธิ์  โดยรวมนักวิจัยพบการมุ่งความสนใจไปที่อนาคตน้อยลงและจรดจ่อที่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นในทุกรุ่นวัย  

แข่งขันหนัก

        แม้ว่าราคาน้ำมันจะหายไปจากพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์  แต่ที่ปั๊มน้ำมันมีการแข่งขันอย่างหนักหน่วงทุกวันต่อไป  กลุ่มบริษัทและเจ้าของปั๊มน้ำมันปรับราคาน้ำมันสูงขึ้นหรือต่ำลง ๖-๗ ครั้งต่อวันภายใต้การกดดันของคู่แข่งขัน  การขึ้น ๆ ลง ๆ ภายในเมืองหนึ่ง ๆ ในวันเดียวกันสามารถบรรลุระดับ ๓๐ เซนต์ต่อลิตร  เศรษฐกิจน้ำมันในประเทศเยอรมันถูกครอบคลุมโดยกลุ่มบริษัทใหญ่ ๕ แห่ง  ซึ่งหลังการตรวจสอบใหญ่ในปี ๒๐๑๑ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จาก Bundeskartellamt  ตามจริงผู้บริโภคสามารถประหยัดเงินได้มากด้วยการเลือกปั๊มและเวลาเติมที่ถูกต้อง  จากข้อมูลของเดือนธันวาคม ๒๐๑๕ ถึงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๐๑๖ ระบุว่าในปั๊มเดียวกัน ราคาขึ้นลงเฉลี่ย ๑๐ เซนต์ต่อวันและลิตร  กลางคืนน้ำมันแพงที่สุด ตั้งแต่เช้าตรู่เป็นต้นไปราคาลด  กลางวันมีการขึ้นเล็กน้อยอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากนั้นราคาตกและตั้งแต่เวลา ๒๑ นาฬิกาเป็นต้นไปมีการเพิ่มขึ้นสูง  ระหว่าง ๑๘-๒๐ นาฬิการาคาน้ำมันเฉลี่ยถูกที่สุด  Alexander von Gersdorff  โฆษกของเศรษฐกิจน้ำมันกล่าวว่าการขึ้นลงหนักเป็นการแสดงออกถึงการแข่งขันที่หนักหน่วง  ปั๊มน้ำมันแข่งขันกันแย่งผู้ขับรถยนต์แต่ละคนตลอดวัน  โดยราคาลดลงไปเรื่อย ๆ จนถึงเย็นไม่คุ้มค่าดำเนินธุรกิจ จนราคาต้องขึ้น  เพื่อให้ปั๊มอยู่รอด  การตรวจสอบของ Kartellamt แย้งข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ บ่อยเป็นพิเศษ  โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าไม่มีการขึ้นราคาที่รู้สึกได้ก่อนหน้าวันหยุดที่มีเดินทางสัญจรออกท่องเที่ยวสูง ตัวอย่างเช่น อีสเตอร์และ Pfingsten  พัฒนาการของราคาน้ำมันเกิดขึ้นตามราคาน้ำมันดิบเป็นข้อใหญ่

เลือกตั้งประธานาธิบดี

        นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีเป็นผู้นำประเทศ  การปฏิบัติหน้าที่สองอย่างที่แตกต่างกัน  กระนั้น ก็ไม่สามารถละเว้นเสียได้สำหรับระบบการเมืองของสหพันธ์สาธารณรัฐ  ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา ๑๒ นาฬิกาเป็นต้นไปประชาชน ๑,๒๖๐ คน (๖๓๐ คนส.ส.จากสภาผู้แทนราษฎร  อีก ๖๓๐ คนเป็นตัวแทนของแคว้นต่าง ๆ ที่แคว้นเลือกเอง กี่คนขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของแคว้นนั้น ๆ) ได้เลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ต่อจาก Joachim Gauck จากสตรีและบุรุษที่ได้รับการเสนอชื่อ  ประธานาธิบดีได้แก่ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานาธิบดี   หากในการเลือกตั้งสองรอบแรกไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์  ในการเลือกตั้งรอบที่สาม คะแนนเสียงข้างมากของคะแนนที่ออกเสียงก็เพียงพอแล้ว  แม้ว่าหน้าที่ของประธานาธิบดีจะมีความหลากหลาย  แต่ก็ไม่ได้เป็นที่รู้กันในหมู่สาธารณชน  ในฐานะผู้นำประเทศเขา (หรือเธอ) รับมอบหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศ โดยเป็นตัวแทนสหพันธ์สาธารณรัฐในกำหนดการต่าง ๆ และพิธีต้อนรับทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนั้นเขายังลงนามในกฎหมาย แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (หลังการเลือกตั้งผ่านสภาผู้แทนราษฎร) และรัฐมนตรี  หรือสามารถยุบสภาผู้แทนราษฎรหลังคำร้องไม่ไว้วางใจนายก ฯ ประสบความสำเร็จ เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ ฯลฯ  ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งล่าสุด Frank-Walter Steinmeier วัย ๖๑ ปีนักการเมืองจากพรรค SPD ผู้สมัครร่วมของ CDU/CSU และ SPD  ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่ ๑๒ ของประเทศเยอรมันด้วยคะแนนเสียง ๙๓๑ คะแนนตั้งแต่ในการลงคะแนนเสียงรอบแรก  ผู้สมัครจากพรรคการเมืองอื่น ๆ ไม่มีโอกาสตามที่คาดหมาย

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เที่ยวบินระยะไกล

        สายการบินกาตาร์แอร์เวย์สเปิดเที่ยวบินตรงระยะทางไกลจากโดฮาไปยังโอ๊คแลนด์ที่อยู่บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์เป็นระยะทาง ๑๔,๑๕๒.๕ กิโลเมตร  โดยไม่มีการหยุดพักเพื่อเติมน้ำมันและใช้เวลาบิน ๑๖.๒๓ ชั่วโมง  เร็วกว่าที่คาดไว้ ๕ นาที  ด้วยเครื่องบินโดยสารโบอิง ๗๗๗-๒๐๐   เครื่องบินลำนี้ได้บินข้ามผ่านเขตโซนเวลาถึง ๑๐ โซนก่อนจะถึงจุดหมาย  โดยใช้นักบิน ๔ คน  ลูกเรือ ๑๕ คน  ให้บริการกาแฟและชาแก่ผู้โดยสาร ๑,๑๐๐ ถ้วย เครื่องดื่มเย็น ๒,๐๐๐ แก้วและอาหาร ๑,๐๓๖ ชุด  ค่าโดยสารสำหรับเครื่องบินที่บินไกลที่สุดในครั้งนี้ ราคาที่นั่งชั้นประหยัดแบบไปกลับอยู่ที่ ๑,๐๕๐ ปอนด์และราคาที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส ๗,๒๕๐ ปอนด์  ทั้งนี้ สายการบินแอร์อินเดียได้เคยบินตรงระยะทางไกลสุดจากนิวเดลีไปยังซานฟรานซิสโกของสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนตุลาคม ๒๐๑๖  โดยใช้เส้นทางบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกแทนมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นระยะทางไกลถึง ๑๕,๑๒๗ กิโลเมตร  ซึ่งไกลกว่าเส้นทางบินใหม่ของกาตาร์แอร์เวย์สถึงกว่าพันกิโลเมตร  แต่หากใช้การวัดระยะทางบนพื้นผิวโลกจากโดฮาไปยังโอ๊คแลนด์มีระยะทางที่ไกลกว่า  จึงทำให้สายการบินกาตาร์สร้างประวัติศาสตร์เปิดเที่ยวบินตรงระยะทางไกลสุดและบินโดยไม่มีการหยุดพักเติมน้ำมันได้สำเร็จ

ยังไม่ถาวร

        กว่าครี่งหนึ่งของชาวเยอรมัน (๕๕.๘%) เชื่อว่าการศึกษาแนวโน้มคะแนนเสียงเลือกตั้งกระเตื้องขึ้นล่าสุดของพรรค SPD ภายใต้การนำของ Martin Schulz เป็นเพียงการขึ้นสูงระยะสั้น  ทั้งนี้ จากการสอบถามล่าสุดของสถาบันวิจัยความคิดเห็น Civey ร่วมกับหนังสือพิมพ์ Tagesspiegel  พบว่าเพียง ๓๖.๙% ของประชาชนเยอรมันเชื่อว่าแนวโน้มกระเตื้องขึ้นถาวร  ราว ๒ สัปดาห์หลังการเลือกชุลซ์เป็นตัวแทนพรรคลงสมัครตำแหน่งนายก ฯ พรรคสังคมประชาธิปไตยได้แซงหน้าพรรค CDU/CSU เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ตามการสอบถามจากวันที่ ๖ มกราคมที่ผ่านมา  ในแนวโน้มความคิดเห็นภายใต้การมอบหมายของหนังสือพิมพ์ “Bild” พรรค SPD ได้รับคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น ๔% เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าและอยู่ที่ ๓๑%  CDU/CSU สูญเสียคะแนนเสียง ๓% และอยู่ที่ ๓๐%   ในรอบการสอบถามครั้งล่าสุด SPD สามารถรู้สึกดีใจได้กับแนวโน้มกระเตื้องขึ้นอย่างชัดเจนในการสอบถาม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การบินปลอดภัย

        ไกลขึ้น มากขึ้น ถูกลง ฯลฯ แนวโน้มในการการบินของพลเรือนเห็นได้ชัด ในปี ๒๐๑๖ ผู้โดยสาร ๓.๗ พันล้านคน สร้างกำไรนับเป็นพันล้านให้กับสายการบินทั่วโลกและสาขาเติบโตต่อไป  ตามการประเมินของ AGCS ผู้ประกันภัยอุตสาหกรรม มันสร้างตำแหน่งงาน ๕๘ ล้านตำแหน่งทั่วโลก ด้วยเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและอัตโนมัติมากขึ้นทำให้ทุกวันนี้เส้นทางไกลสุดโต่งมากก็อยู่ในแผนการบินของสายการบินที่สมัยก่อนถือว่าเป็นไปไม่ได้  องค์การการบินสากล   IATA คาดการณ์ล่วงหน้าว่าในปี ๒๐๓๔ จะมีผู้โดยสารเครื่องบิน ๗ พันล้านคน  กระนั้น จำนวนอุบัติเหตุที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตลดลงต่อเนื่อง ตามความรู้ของสำนักงานอุบัติเหตุการบิน JACDEC แห่งฮัมบวร์กและเครือข่ายความปลอดภัยด้านการบินเนเธอร์แลนด์ (ASN)  ภายใต้ผู้เชี่ยวชาญปี ๒๐๑๖ ถึงกับเป็นหนึ่งในปีที่ปลอดภัยที่สุดของประวัติศาสตร์การเดินทางทางอากาศ  ในยุโรปและในสหรัฐอเมริกาถือว่าความเป็นไปได้ของอุบัติเหตุที่ถึงแก่ชีวิตในการเดินทางโดยจักรยานสูงกว่าในการบินมาก  ความทันสมัยขึ้นของฝูงบินทั่วโลกและความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นทุกทีในห้องบินนำไปสู่การที่อุบัติเหตุการเดินทางทางอากาศส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากความล้มเหลวทางเทคนิคมากเท่ากับความล้มเหลวของมนุษย์อีกต่อไป  Jan-Arwed Richter ผู้ร่วมก่อตั้ง JACDEC ให้เหตุผลในการวิเคราะห์ของเขาสำหรับนิตยสารการบิน “Aero Internaional “ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ เกี่ยวกับผลสรุปความปลอดภัยที่ดีของปี ๒๐๑๖ ว่าบางส่วนมาจากการให้การฝึกอบรมที่ดีขึ้นของพนักงานการบิน  กระนั้น เขาก็ต้องยอมรับว่าความกดดันในอาชีพที่เพิ่มขึ้นผ่านเวลาทำงานที่เข้มข้นขึ้นเป็นภาระต่อพนักงานมากกว่าเมื่อก่อน  เขากล่าวว่านักบินจำนวนมากเหนื่อยหนัก  ในการความเป็นจริงตัวแทนนักบินก็เตือนภัยด้วยการประเมินที่น่ากลัว  ปลายปีที่แล้วหนังสือพิมพ์ “เดลิเมล์” ของประเทศอังกฤษได้ตีพิมพ์คำกล่าวของ  Robert Hunter หัวหน้าความปลอดภัยของการบินของสหภาพแรงงานนักบิน Balpa ของอังกฤษที่ว่าเขาประเมินว่าทุกวันบางแห่งในโลกนักบินของสายการบินนอนหลับโดยไม่สมัครใจ  หากไม่ถึงกับเกิดขึ้นบ่อย ๆ  การถกเภียงเพิ่มการคาดเก็งเกี่ยวกับอนาคตของเครื่องบินที่อัตโนมัติทั้งหมด  เครื่องบินที่บินเองโดยไม่ต้องมีพนักงานในห้องบินคล้ายคลึงกับบนรางรถไฟหรือบนถนนที่คิดกัน  ด้านเทคนิคถือว่าทำได้ที่จะส่งเครื่องบินเจ็ทจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่มีพนักงานบิน  แต่อุปสรรคด้านจิตใจของผู้โดยสารไม่อาจจัดการได้โดยเร็ว  ดังนั้น Richter  จึงมั่นใจว่าเครื่องบินที่บินเองมาแน่  แต่ได้รับอนุญาตให้เป็นอีกหลายรุ่นวัย  ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ก็ประเมินว่าได้รับอนุญาตให้กินเวลาอีกหลายปีจนกว่าเครื่องบินที่ไม่มีนักบินจะขนส่งผู้โดยสารบนอากาศ

อันตรายในบ้าน

        บ้านเป็นสถานที่อันตราย  เนื่องจากตามตัวเลขสถิติล่าสุด ในปี ๒๐๑๕ ประชาชน ๙,๘๑๘ คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครัวเรือน  มากกว่าในปีก่อนเหน้าเกือบ ๘๐๐ คน  ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ทำให้ความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่ถึงแก่ชีวิตในครัวเรือนสูงกว่าในการคมนาคมบนท้องถนนอย่างเปรียบกันไม่ได้  โดยในปีเดียวกันประชาชน ๓,๔๕๙ คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  จำนวนอุบัติเหตุในบ้านที่ถึงแก่ชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปีนับแต่ปี ๒๐๐๗  Susanne Woelk ผู้จัดการชมรม “Das sichere Haus“ ที่ดูแลเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุกล่าวว่ามันจะเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างแน่นอน  ตามข้อมูลของเธอ วัยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของชาวเยอรมันเป็นสาเหตุเบื้องหลังของพัฒนาการนี้  ประชาชนสูงอายุตกเป็นอันตรายสูงมากเป็นพิเศษที่จะหกล้ม เนื่องจากกล้ามเนื้อที่อ่อนแอลงและการมองเห็นที่แย่ลง  บ่อย ๆ มองไม่เห็นว่าในบางเรื่องทำเองไม่ได้แล้วหากปราศจากความช่วยเหลือ  เนื่องจากบ่อย ๆ ใช้ชีวิตอยู่คนเดียว  ทำให้ถูกค้นพบช้าหากเกิดอุบัติเหตุ  ตามการศึกษาของสถาบัน Robert-Koch  ตัวเลขการเสียชีวิตที่สูงและการบาดเจ็บจำนวนมากจากอุบัติเหตุในบ้านราว ๓.๑๕ กรณีต่อปี สร้างภาระให้กับเศรษฐกิจเป็นเงินหลักพันล้านยูโร  ไม่มีตัวเลขที่แน่นอน  แต่ลำพังการรักษาขาหัก ซึ่งเป็นการบาดเจ็บจากการหกล้มของผู้ประกันภัยสูงอายุ บริษัทประกันสุขภาพต้องชำระเงินมากกว่า ๗,๐๐๐ ยูโร  การหกล้มเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุในบ้านที่ทำให้เสียชีวิตมากกว่า ๘๐เช่นจากการเช็ดหน้าต่างหรือสะดุดขอบพรมหรือสายเครื่องดูดฝุ่น  นอกจากนั้นจากการศึกษาของปี ๒๐๑๓ ยังมีสาเหตุการตายจากเพลิงไหม้และสำลัก ยาพิษและจมน้ำ

ไว้วางใจน้อยลง?

        ความไว้วางใจต่อกลุ่มรุ่นใหม่ เมื่อเป็นเรื่องของจริยธรรมพื้นฐาน เช่น คำถามเรื่องการรักษาระบอบประชาธิปไตยจะเป็นเช่นไร  องค์การให้ความช่วยเหลือเด็กเยอรมันได้สอบถามสำหรับรายงานเด็กประจำปี ๒๐๑๗  สองในสามของผู้ใหญ่ไม่มีความข้องใจว่าชนรุ่นเยาว์ในอนาคตจะรับมอบสืบทอดความรับผิดชอบ  ต่อคำถามนี้ หนึ่งในสามขาดความไว้วางใจในเด็กและเยาวชน  ในการตีความตัวเลขนี้มีความเห็นแตกต่างกัน  Thomas Knoeger ประธานองค์การให้ความช่วยเหลือเด็กระบุผลลัพธ์ว่า “น่าเป็นห่วง”  โดยกล่าวว่าสังคมอาจพลิกผันหากมากกว่า ๒๕% ของประชาชนสูญเสียความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่อบรมสั่งสอนเพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนในการปกป้องประชาธิปไตย  Petra Pau (พรรคซ้าย) รองประธานสภาผู้แทนราษฎรวิเคราะห์ผลลัพธ์ว่าเป็น “สัญญาณเตือนภัย”  ประชานิยมขวากำลังเดินหน้า  ซึ่งแอบซ่อนอันตรายต่อความเป็นประชาธิปไตย  ตรงกันข้าม Klaus Hurrelmann นักวิจัยเยาวชนเห็นว่าค่าความไว้วางใจสองในสามเป็นบวกอย่างน่าประหลาดใจ  เนื่องจากอคติของชนรุ่นเก่าปกติแล้วจะสูงมาก  ที่เห็นพ้องต้องกันเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ในคำถามที่ว่าผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบหลักสำหรับการให้การศึกษาด้านประชาธิปไตย  ๙๐% เห็นว่าผู้ปกครอง ๖๕% อนุบาลและโรงเรียน  ๑/๑๐ ชมรมกีฬาและพรรคการเมือง  สำหรับการศึกษา Infratest ได้สอบถามประชาชนราว ๑,๗๐๐ คน  ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชน ๖๒๓ คนในวัยระหว่าง ๑๐-๑๗ ปี  องค์การให้ความช่วยเหลือเด็กจะศึกษาหาเหตุผลในเรื่องความไม่ไว้วางใจเยาวชนในรายงานครั้งหน้า

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เด็กมาเกิดช้า-แม่ที่สูงวัยขึ้น

        ในปี ๒๐๑๕ เด็กที่เกิดใหม่ ๒,๒๖๘ คนมีมารดาที่อายุ ๔๕ ปีหรือมากกว่า  ในปี ๒๐๐๐ มีทารกเพียง ๗๐๖ คนที่มีมารดาในวัยนี้  ตามการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่านับแต่นั้นการเกิดในกลุ่มวัยนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  สำหรับหนังสือ “Späte Kinder” ของเขา Eric Breitinger นักเขียนชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้สัมภาษณ์ทายาทของบิดามารดาในวัยสูงอายุหลายร้อยคน  ขณะเขาถือกำเนิด พ่อแม่ของเขาเองมีอายุ ๔๖ และ ๔๘ ปี  เขาเห็นว่าการเกิดช้ามีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ  แต่อย่างไรก็ตามมันฝังแน่นชั่วชีวิต  รายงานของผู้ถูกสอบถามบ่อย ๆ เหมือนกับประสบการณ์ของเขาเอง  เขาเชื่อว่าบิดามารดาสูงอายุส่วนมากมีความมั่นคงทางจิตใจมากกว่าและปล่อยวางมากกว่า เขาเห็นว่าการเป็นพ่อแม่ช้าเป็นความโชคดีอย่างสูง  ที่พบได้มากคือผู้ปกครองมีความมั่นคงทางการเงินมากกว่าและมีเวลามากกว่าผู้ปกครองอายุน้อยที่ต้องต่อสู้หลายเรื่องในเวลาเดียวกัน  เหมือนเด็กจำนวนมากที่เกิดช้า เขาโตมาแบบไม่มีพี่น้องและปู่ตายายและผูกพันกับผู้ใหญ่มากกว่าคนในวัยเดียวกัน  การเป็นมารดาในวัยสูงกว่า ๔๕ ปียังคงเป็นเรื่องเกิดขึ้นนานครั้ง  มารดาในวัย ๔๐ ขึ้นไปเป็นปรากฎการณ์หมู่  ในปี ๒๐๑๕ ในประเทศเยอรมันทารก ๓๔,๐๖๐ คน มีมารดาที่มีวัยระหว่าง ๔๐-๔๔ ปี  ทารกจำนวน ๑๓๔ คนมีมารดาที่อายุ ๕๐ ปีหรือมากกว่า  ในปี ๒๐๐๐ ยังมีเพียง ๒๓ คน

อากาศหนาว

        หลังต้นปีที่อากาศอุ่นติดต่อกันมาหลายปี เดือนมกราคม ๒๐๑๗ หนาวเกินไป  ตามสรุปประจำเดือนล่วงหน้าของสำนักงานสภาพอากาศเยอรมันที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคมที่ผ่านมา  อุณหภูมิเฉลี่ย -๒.๓ องศา ทำให้เดือนมกราคม ๒๐๑๗ อยู่ต่ำกว่าเฉลี่ยจากช่วงเวลา ๑๙๖๑-๑๙๙๐ ราว ๑.๘ องศา แต่แดดที่ส่องเป็นเวลาราว ๗๕ ชั่วโมง ทำให้เดือนมกราคมอยู่เหนือกว่าค่าตามสถิติ ๔๔ ชั่วโมงอย่างชัดเจน

ประเมินคอร์รัปชัน

        ตามการประเมินของ Transparency International การคอร์รัปชันทั่วโลกมีเพิ่มมากจนน่าเป็นห่วง  Edda Müller ประธาน Transparency ประเทศเยอรมันกล่าวในการเสนอดัชนีคอร์รัปชันใหม่ว่า ๗๐% ของประเทศที่ได้รับการตรวจสอบ ๑๗๖ ประเทศได้รับคะแนนน้อยกว่า ๕๐ คะแนน  ทำให้ถือว่าคอร์รัปชัน  แต่เรื่องที่สร้างความกังวลให้กับองค์การต่อต้านการคอร์รัปชัน ก็ได้แก่ เศรษฐกิจเยอรมันด้วย  จากการสอบถาม ผู้นำบริษัทเยอรมันเห็นว่าเป็นเรื่องปกติมากขึ้นที่มีการจ่าย “การชำระที่ไม่ปกติ” ให้กับฝ่ายปกครองในประเทศด้วย เพื่อเร่งกระบวนการหรือเพื่อให้เป็นไปได้  ตามดัชนีใหม่ ประเทศเดนมาร์กและนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุด  ประเทศเยอรมันอยู่ในอันดับ ๑๐

ใครควรเป็นนายก ฯ

        การเสนอชื่อ Martin Schulz ในฐานะผู้สมัครชิงชัยตำแหน่งนายก ฯ เพิ่มพลังให้พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย โดยดูจากข้อมูลการสอบถาม  ทั้งในการสอบถาม Politbarometer ของสถานีโทรทัศน์  ZDF และ Deutschlandtrend  ของสถานีโทรทัศน์ ARD พรรค SPD ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น ๓ คะแนนและขณะนี้อยู่ที่ ๒๔% (ZDF) และ ๒๓% (ARD) ศูนย์กลางพรรคระบุการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคหลายร้อยคนนับแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคมที่ผ่านมา   Katarina Barley เลขาธิการพรรคหวังผลกระทบชุลซ์สำหรับแคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเล่นด้วย  ค่าการสอบถามส่วนตัวของชุลซ์ดีมาก  ตามข้อมูลของ ZDF ระหว่างที่ผู้ถูกสอบถาม ๔๔% อยากเห็นมาร์เคลในฐานะนายก ฯ  ๔๐% ลงคะแนนให้ชุลซ์ ขณะเดียวกันในคณะรัฐมนตรีมีการเลื่อนเก้าอี้  Sigmar Gabriel หัวหน้าพรรค SPD สาบานตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่  โดยเขาเดินทางมาพร้อมกับภรรยาและบุตรสาววัย ๔ ปี  ผู้มารับตำแหน่งต่อจากเขาที่กระทรวงเศรษฐกิจ ได้แก่ Brigitte Zypries

ศิลปินในวงการเพลงภาษาเยอรมัน (152) Laura Wilde

              Laura Wilde นักร้องหญิงเพลงสมัยนิยมเยอรมัน ชื่อเดิมคือ Laura Milde เกิดที่เมือง Heppenheim รัฐเฮ้สเซ่น เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๙ (พ.ศ. ๒๕๓๒) และเพิ่งฉลองอายุครบ ๒๘ ปี ไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง
              เธอสืบเชื้อสายฮังกาเรี่ยนทางคุณย่า เมื่ออายุได้ ๑๑ ปี เธอเริ่มเรียนการขับร้องเพลงคลาสสิค และการเล่นเปียโน จนสามารถชนะการแข่งขันขับร้องเพลงหลายรายการ และได้บันทึกเสียงเพลงในห้องบันทึกเสียง
เป็นครั้งแรก
              ในปี ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑) เธอสมัครเป็นศิษย์ของนาย Uwe Busse นักร้องและผู้ผลิตเพลง และได้ร่วมกันผลิตเพลงหลายครั้ง เธอร้องเพลงครั้งแรกทางโทรทัศน์ในรายการ Willkommen bei Carmen Nebel เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) คือเพลง Ich sehe was, was du nicht siehst
              ในปี ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) เธอได้ออกเพลงชุด Fang deine Träume ein จนได้รับรางวัล Mein Star des Jahres รางวัล SWR4-Nachwuchs Schlagerstern และ Smgo-Award ต่อมาในปี ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) เธอได้ออกเพลงชุดที่ ๒ ชื่อ Umarm die Welt mit mir ซึ่งนาย Uwe Busse เป็นผู้ผลิตให้ทั้งหมด
              เธอกับนาย Uwe Busse ได้ยุติการทำงานร่วมกันในปี ๒๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗) และเธอได้ทำงานร่วมกับนาย Rainerer Ralb นักแต่งเพลงคนใหม่ ซึ่งเคยร่วมทำงานในฐานะผู้เรียบเรียงเพลงมาตั้งแต่ครั้งที่เธอได้ออกเพลงทั้ง ๒ ชุดแรกแล้ว และในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เธอได้ออกผลงานเพลงชุดที่ ๓ ชื่อ Verzaubert ซึ่งเธอได้แต่งคำร้องเอง
              ผลงานขับร้องเพลงล่าสุดของเธอในปลายปี ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือเพลงชุด Echt,  Heute hat es Klick gemacht และ Blum im Asphalt