วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พลเมืองยุโรปเพิ่มขึ้น

ไฟล์:Eurostat Logo.jpg
picture from : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Eurostat_Logo.jpg
        จนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๐๑๔ ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ๒๘ ประเทศมีประชาชนใช้ชีวิตอยู่ ๕๐๗.๔ ล้านคน ตามสถิติของสำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (Eurostat)  ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้าที่พลเมือง EU ยังมีจำนวน ๕๐๕.๗ ล้านคน  เหตุผลที่พลเมืองเพิ่มขึ้น ได้แก่ การเติบโตทางธรรมชาติ (๘๐,๐๐๐ คน) และการเพิ่มขึ้นของการอพยพเข้าประเทศ (๗๐๐,๐๐๐ คน)  ในประเทศเยอรมัน จำนวนผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจาก ๘๐.๕ เป็น ๘๐.๘ ล้านคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น